Jacob Obrechtlaan 5 , 4611 AP , Bergen op Zoom

Informatie voor Patiënten

Rechten en plichten

Als patiënt heeft u bepaalde rechten en plichten binnen de gezondheidszorg. Dit is vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). U heeft recht op informatie over uw ziekte, de onderzoeken en de behandeling. U kunt uw specialist, de spreekuurassistente, een verpleegkundige of andere zorgverlener om een nadere toelichting vragen wanneer iets onduidelijk is. We voeren een onderzoek of behandeling pas uit nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven. U heeft het recht om een onderzoek of behandeling te weigeren. Anderzijds heeft u als patiënt de plicht om naar beste weten inlichtingen te geven aan uw arts en om de medewerking te verlenen die de zorgverlener voor het uitvoeren van een onderzoek of behandeling nodig heeft.

Bejegeningscode De Brabantse Wal

Privacy

Voor een goede medische behandeling, maar ook voor de financiële afwikkeling, nemen we persoonlijke gegevens op in het computerbestand. Deze gegevens zijn vertrouwelijk. Alleen bevoegde medewerkers kunnen beschikken over informatie die voor hun taakuitoefening nodig is. Uw behandelend arts heeft toegang tot uw medische gegevens en de financieel-economische dienst tot uw verzekeringsgegevens. Deze gegevens verstrekken we alleen met uw toestemming aan anderen (bv. uw huisarts). In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens te delen met een andere partij, denk bv. aan het declareren van uw behandeling bij uw zorgverzekeraar. Ook delen wij uw gegevens wanneer wij u voor een behandeling of onderzoek doorverwijzen naar een andere zorginstelling. Een en ander is geregeld volgens de privacywet (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Medisch dossier

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier, met uitzondering van de gegevens die niet over uzelf gaan. Wanneer u van mening bent dat er onjuistheden in uw medisch dossier staan, kunt u vragen die te wijzigen. U kunt ook gegevens aan het dossier toevoegen. Verzoeken om inzage, kopie, correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier kunt u richten aan de spreekuurassistente of aan de behandelend arts.

Registratie

De stadskliniek is wettelijk verplicht om de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Dit kan alleen wanneer de stadskliniek daar zelf onderzoek naar doet. Bij dat onderzoek gebruiken we gegevens over patiënten. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we maatregelen nemen om complicaties in de toekomst te voorkomen. De gegevens over patiënten zijn streng beveiligd. Alle gegevens die we in het kader van de kwaliteitsbewaking verzamelen, gebruiken we anoniem. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens anoniem gebruikt worden, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend arts. Wanneer u dit niet aangeeft, gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft.

Tweede mening

U kunt over iedere behandeling in de gezondheidszorg een tweede mening vragen. Dat mag u altijd doen. Daarvoor heeft u van niemand toestemming nodig, ook niet van uw eigen arts. Het verdient wel aanbeveling hier over te praten met uw eigen arts. Leest u goed de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekering. Het is namelijk geen vanzelfsprekendheid dat de kosten van een tweede mening vergoed worden. Als u een arts buiten onze organisatie wilt consulteren, kunt u een afschrift van uw medisch dossier vragen. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de spreekuurassistente.

Schriftelijke wilsverklaring

Het is mogelijk dat u in een situatie terecht komt dat u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Als u het belangrijk vindt dat er zo'n situatie naar uw eigen ideeën en gevoel gehandeld wordt, is het verstandig om dergelijke wensen op schrift te stellen. U stelt dan een wilsverklaring op. Hierin legt u vast onder welke omstandigheden u weigert om medische handelingen te ondergaan en/of waarin beschreven staat onder welke omstandigheden euthanasie gewenst is.

E-Health

Met E-Health bedoelt de stadskliniek het ondersteunen van de gezondheid, maar ook tijdens ziekte, middels begeleiding op afstand. Dit is nog in ontwikkeling.

PROM

De afkorting PROM komt uit het Engels en staat voor Patient Reported Outcome Measure. Door de PROM-vragenlijst in te vullen, op verschillende momenten van uw behandeling, kan uw arts het effect van uw behandeling beoordelen. Er zijn verschillende PROM's voor verschillende aandoeningen. U krijgt middels E-mail een uitnodiging om een PROM in te vullen. Het invullen van een PROM betreft vertrouwelijke gegevens en daarom is de PROM-site goed beveiligd. Na invullen van een PROM neemt uw arts geen contact met u op maar tijdens het volgende bezoek kunnen de resultaten worden besproken.

Informatie over het coronavirus (COVID-19)

In 'De Brabantse Wal' zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van onze patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen. Door ons aan de onderstaande maatregelen te houden, kunnen we de verspreiding van COVID-19 tegengaan. We houden de ontwikkelingen omtrent het virus en de maatregelen nauwlettend in de gaten. Ons protocol is gebaseerd op de adviezen van het RIVM en zal daar waar nodig worden aangepast aan de actuele situatie.

1.heeft u gezondheidsklachten?
Heeft u verkoudheidsklachten en/of koorts? Hoest en/of ademt u moeilijk?
Blijf dan vooral thuis. Als u een afspraak heeft bij 'De Brabantse Wal', wordt
deze verzet. Neem telefonisch contact op met uw huisarts of de GGD en
vraag wat u moet doen.
2.U komt alleen, begeleiders worden geacht om niet binnen te komen
(begeleiding die tevens als tolk fungeert of ouders van kinderen uitgezonderd).
Dit is wellicht lastig voor u en dat snappen we heel goed. Op deze manier
proberen we echter de 1,5 meter afstand haalbaar te houden binnen 'De
Brabantse Wal'. Uitzonderingen kunnen worden besproken met de assistente.
3.we houden 1,5 meter afstand van elkaar. In situaties waar dit niet kan,
dragen onze medewerkers eventueel een schort, handschoenen en een
mondmasker.
4.was/desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
5.we vragen u om een mondneuskapje te dragen en deze op te zetten voor
het betreden van "De Brabantse Wal'.
6.we schudden geen handen.
7.we zullen in 'De Brabantse Wal' uw temperatuur meten. Indien er sprake is
van koorts, zal het onderzoek op dat moment niet doorgaan en verplaatst
worden. We zullen u op dat moment vragen naar huis te gaan en telefonisch
contact op te nemen met uw huisarts.

Acceptatie van patiënten

Aanleiding

Stadskliniek De Brabantse Wal (DBW) kent lage toegangstijden en verwijzers kunnen laagdrempelig naar DBW verwijzen. DBW is vooralsnog niet toegerust om patiënten met acute problemen op te vangen. Om te voorkomen dat patiënten met een verkeerde indicatie bij DBW terecht komen zijn deze acceptatiecriteria opgesteld. Ook worden uitsluitingscriteria benoemd.

 

Doel

Doel van dit document is duidelijk te stellen welke patiënten binnen DBW geaccep-teerd worden en welke niet om zodoende het patiëntenaanbod te stroomlijnen en veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Acceptatiecriteria zijn bekend bij alle zorgver-leners.

 

Bevoegdheden

De (dienstdoende) medisch specialist beslist of een patiënt wordt geaccepteerd.

 

Criteria

  • De volgende criteria kunnen worden gezien als richtlijn om patiënten wel of niet te accepteren in DBW. Uiteindelijk besluit tot acceptatie wordt genomen door de (dienstdoende) medisch specialist in overleg met de verwijzer.
  • Er bestaat een risico op complicaties tijdens het vervoer naar DBW.
  • Indien de kans op verwijzing naar een EHH/SEH (al dan niet met ambulance)111
    na bezoek aan DBW groot is , wordt verwijzen naar een ziekenhuis geadviseerd.
  • Bepaalde klachten kunnen een indicatie zijn om direct te laten verwijzen naar een ziekenhuis.
  • Indien een specialisme niet aanwezig is wordt geadviseerd om de patiënt te verwijzen naar een instelling waar dit specialisme wel aanwezig is. De lijst van aanwezige specialismen wordt , met de komst van elk nieuw specialisme, direct geactualiseerd.
  • Agressieve patiënten en patiënten met verslavingsproblematiek worden (vooralsnog) niet geaccepteerd.

Evaluatie-protocol

Dit document wordt jaarlijks , en tussentijds indien daartoe aanleiding is , geëvalueerd.

Meer informatie

Hier kunt u de uitleg over de in bovengenoemde zaken medische termen vinden.

Hier vind u meer informatie over hart- en vaatziekten.

Privacy instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie opgeslagen worden door uw browser vanuit specifieke diensten, dit word voornamelijk gedaan door middel van form cookies. Hier kunt u uw privacy instellingen veranderen. Let op dat het weigeren van bepaalde cookies kan resulteren in een niet meer correct werkende website.