Jacob Obrechtlaan 5 , 4611 AP , Bergen op Zoom

Voor Verwijzers

Uitleg

Van 2012 tot 2015 voerden het ZH De Lievensberg te Bergen op Zoom en het Franciscus Ziekenhuis te Roosendaal fusiegesprekken. In 2015 kwam er een financieel accoord en werd de fusie een feit. Het fusieziekenhuis kreeg de naam Bravisziekenhuis. Geen van beide ziekenhuizen kon zodanig aangepast en/of uitgebreid worden dat er plaats was om alle bedden en uitrusting samen te brengen. Daarom werd er een nieuwe locatie gezocht voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Medio 2019 viel de keuze op een locatie aan de zuidrand van Roosendaal. De planning is dat vanaf 2025 alle spoedeisende en klinische zorg op deze nieuwe locatie zal plaatsvinden.

Het door St. Bravis aangekondigde vertrek van de ziekenhuislocatie Bergen op Zoom naar Roosendaal heeft voor veel onrust gezorgd onder de Bergse bevolking, huisartsen en gemeentebestuur. Om de ziekenhuiszorg in de gemeente Bergen op Zoom voor de toekomst zeker te stellen hebben burgemeester en wethouders gezocht naar alternatieven. Hiervoor zijn zij in contact gekomen met de stichting 'LowLandsCare' , uitbater van stadskliniek 'De Brabantse wal', die deze zorg in de toekomst kan en wil leveren. Aangesloten bij 'De Brabantse Wal' zijn diverse medisch specialisten waarvan een deel ook werkzaam in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen.

Stadskliniek 'De Brabantse Wal' staat voor medisch specialistische zorg van kwalitatief hoog niveau. Klantvriendelijkheid, efficiëntie, up-to-date kennis en kunde zijn speerpunten in het beleid waar 'De Brabantse Wal' voor staat. De geboden zorg dient van uitstekend niveau te zijn, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht, afgestemd op de reëele behoeften van de cliënt en zijn oorsprong te vinden in bestaande nationale en internationale standaarden en protocollen. Praktisch betekent dit voor de patiënt een eerste afspraak binnen 2 dagen en geholpen via het 'one-stop-shop-model', daar waar mogelijk. Verder wordt er gestreefd naar een zo efficiënt mogelijk gestelde diagnose en behandeltraject en naar een kort en efficiënt re-integratie traject.

Ook de HAP heeft aangekondigd om tzt. mee te verhuizen naar de nieuwe ziekenhuislocatie te Roosendaal. Gepoogd zal worden om hier een oplossing voor te vinden.
Er is een stappenplan opgesteld en dit stappenplan is als volgt:

 • oprichting poliklinisch centrum.
 • uitbreiding met HAP/SEH/moeder&kind.
 • uitbreiding met dagbehandelcentrum/zorghotel.

Een tijdspad is niet eenduidig te geven en hangt af van het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en vergunningen.

De zorg staat voor een grote uitdaging. De groeiende en veranderende zorgvraag, in combinatie met een dreigend personeelstekort, vereist innovatieve oplossingen. Dit terwijl budgetten krimpen.

De voorgenomen manier van werken en declareren leidt tot een enorme besparing op medisch specialistische zorg en sluit naadloos aan op diverse plannen van overheidswege. Hiermee wil Stichting 'LowLandsCare' haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zodoende een alternatief te bieden voor de al maar stijgende kosten in de gezondheidszorg. Overheden, verzekeraars en andere instanties praten hier al jaren over maar het resultaat van al deze besprekingen is pover. Invoeren van het DBC/DOT-systeem, dat had moeten leiden tot meer inzicht en lagere kosten, is hiervan een zeer duidelijk voorbeeld. Besparingen zullen moeten worden verwezenlijkt vanuit het veld en niet vanachter vergelegen bureaux of middels eindeloze tot niets leidende vergaderingen.

Geaccrediteerde Nascholingen

Maandelijkse nascholing: initiatiefnemer van S.K. De Brabantse Wal

Maandelijks zullen geaccrediteerde nascholingen, betreffende diverse onderwerpen, worden aangeboden. U zult hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Uiteraard geniet het de voorkeur als u zelf onderwerpen aandraagt. Aanspreekpunt is Kees Janssens , interventie cardioloog en initiatiefnemer van stichting 'LowLandsCare'.

Acceptatie criteria

Aanleiding

Stadskliniek De Brabantse Wal (DBW) kent lage toegangstijden en verwijzers kunnen laagdrempelig naar DBW verwijzen. DBW is vooralsnog niet toegerust om patiënten met acute problemen op te vangen. Om te voorkomen dat patiënten met een verkeerde indicatie bij DBW terecht komen zijn deze acceptatiecriteria opgesteld. Ook worden uitsluitingscriteria benoemd.

Doel

Doel van dit document is duidelijk te stellen welke patiënten binnen DBW geaccep-teerd worden en welke niet om zodoende het patiëntenaanbod te stroomlijnen en veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Acceptatiecriteria zijn bekend bij alle zorgver-leners.

Criteria

De volgende criteria kunnen worden gezien als richtlijn om patiënten wel of niet te accepteren in DBW. Uiteindelijk besluit tot acceptatie wordt genomen door de (dienstdoende) medisch specialist in overleg met de verwijzer.

 • Er bestaat een risico op complicaties tijdens het vervoer naar DBW.
 • Indien de kans op verwijzing naar een EHH/SEH (al dan niet met ambulance)
  na bezoek aan DBW groot is , wordt verwijzen naar een ziekenhuis
  geadviseerd.
 • Bepaalde klachten kunnen een indicatie zijn om direct te laten verwijzen naar
  een ziekenhuis.
 • Indien een specialisme niet aanwezig is wordt geadviseerd om de patiënt te
  verwijzen naar een instelling waar dit specialisme wel aanwezig is. De lijst van aanwezige specialismen wordt, met de komst van elk nieuw specialisme ,
  direct geactualiseerd.
 • Agressieve patiënten en patiënten met verslavingsproblematiek worden (vooralsnog) niet geaccepteerd.

Bevoegdheden

De (dienstdoende) medisch specialist beslist of een patiënt wordt geaccepteerd.

Evaluatie-protocol

Dit document wordt jaarlijks , en tussentijds indien daartoe aanleiding is , geëvalueerd.

Privacy instellingen
Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie opgeslagen worden door uw browser vanuit specifieke diensten, dit word voornamelijk gedaan door middel van form cookies. Hier kunt u uw privacy instellingen veranderen. Let op dat het weigeren van bepaalde cookies kan resulteren in een niet meer correct werkende website.